CAS号查询化工产品

热门搜索化学品最多只显示前20条,请点击“搜索化学品”查看所有结果


CAS登录号 中文名 英文名 分子结构式 分子式 详情 供应商
628-02-4己酰胺;
正己酰胺
hexanamide;
caproamide;
capronamide;
hexylamide;
n-caproamide
CAS:628-02-4分子结构C6H13NO详情供应商
5830-30-8N,N-二甲基己酰胺;
N,N-二甲基己酰胺;
Hexanamide,N,N-dimethyl-;
caproamide,N,N-dimethyl- (4CI);
N,N-Dimethylcaproamide;
N,N-Dimethylhexanamide
CAS:5830-30-8分子结构C8H17NO详情供应商
373-04-6碱性红29Hexanamide, 6-amino-;
caproamide,e-amino- (4CI);
6-Aminocaproamide;
6-Aminocaproic amide;
6-Aminohexanamide;
e-Aminocaproamide
CAS:373-04-6分子结构C6H14N2O详情供应商
20923-67-5Hexanamide,2,2-dimethyl-;
caproamide,a,a-dimethyl- (4CI)
CAS:20923-67-5分子结构C8H17NO详情供应商
64075-37-2Hexanamide,N-(2-methylpropyl)-;
caproamide,N-isobutyl- (4CI);
NSC 44161
CAS:64075-37-2分子结构C10H21NO详情供应商
1114-75-6Hexanamide,2-ethyl-N-methyl-;
caproamide,a-ethyl-N-methyl- (4CI);
NSC 38806
CAS:1114-75-6分子结构C9H19NO详情供应商
热门搜关键词:硼 磷 21570354 酞酰-DL-谷氨酸 68429 1054670 0 2,3,4,5,6-五氟苯硼酸 EC NO.4.2.1.3 METHACRYLIC COPOLYMER C6H5CHOHCH2COOCH2CH3 phenylglycidylether 154212 lithiu 56536 5542984 0 C3 H3 N3 O2 腺苷5-二磷酸 钠 64742 -47 -8 C12H16O5N2 CAS 56107-04-1 十二烷基磺酰氯 CAS:7440-65-5 002835-58-7 74783 Titanium tetrabutoxide 烯 氯化铵 CAS:146362-71-2 stilbazolium 4142-98-7 ?e áò C5H10O2NP 4408815 57414-02 000445-30-7 12067991 055044-74-1 季铵化 二硫化烷 dibenzodioxin 31230-04-3 18497137