CAS号查询化工产品

热门搜索化学品最多只显示前20条,请点击“搜索化学品”查看所有结果


CAS登录号 中文名 英文名 分子结构式 分子式 详情 供应商
93-91-41-苯基-1,3-丁二酮;
1-苯甲酰丙酮
1-Phenyl-1,3-butanedione;
Benzoylacetone
CAS:93-91-4分子结构C10H10O2详情供应商
94-59-7黄樟素;
黄樟油素;
黄樟脑;
4-烯丙基-1,2-亚甲基二氧基苯
Safrole;
4-Allyl-1,2-methylenedioxybenzene;
5-Allyl-1,3-benzodioxole
CAS:94-59-7分子结构C10H10O2详情供应商
103-26-4肉桂酸甲酯Methyl cinnamate;
Methyl 3-phenyl propenoate;
3-Phenyl-2-propenoic acid methyl ester
CAS:103-26-4分子结构C10H10O2详情供应商
704-00-71,2-二乙酰苯1,2-Diacetylbenzene;
Benzene,o-diacetyl- (6CI,7CI,8CI);
1,2-Diacetylbenzene;
o-Diacetylbenzene
CAS:704-00-7分子结构C10H10O2详情供应商
1199-20-83-苯基丁-2-烯酸3-Phenylbut-2-enoic acid;
beta-Methylcinnamic acid
CAS:1199-20-8分子结构C10H10O2详情供应商
1199-77-5alpha-甲基肉桂酸;
2-甲基-3-苯基丙烯酸
alpha-Methylcinnamic acid;
2-Methyl-3-phenylacrylic acid
CAS:1199-77-5分子结构C10H10O2详情供应商
1504-74-12'-甲氧基肉桂醛;
邻甲氧基肉桂醛;
3-(2-甲氧基苯基)-2-丙烯醛
2'-Methoxycinnamaldehyde;
(2E)-3-(2-Methoxyphenyl)acrylaldehyde
CAS:1504-74-1分子结构C10H10O2详情供应商
1866-39-3对甲基肉桂酸;
4-甲基肉桂酸
4-Methylcinnamic acid;
trans-p-Methylcinnamic acid
CAS:1866-39-3分子结构C10H10O2详情供应商
1914-58-54-苯基-3-丁烯酸;
反式-苯乙烯乙酸
trans-Styrylacetic acid;
4-Phenyl-3-butenoic acid
CAS:1914-58-5分子结构C10H10O2详情供应商
2373-76-42-甲基肉桂酸;
邻甲基肉桂酸;
3-(2-甲基苯基)-2-丙烯酸
2-Methylcinnamic acid;
Cinnamicacid, o-methyl- (6CI,7CI,8CI);
2-Methylcinnamic acid;
3-(2-Methylphenyl)-2-propenoic acid;
3-(2-Methylphenyl)acrylic acid;
NSC 99069;
o-Methylcinnamic acid
CAS:2373-76-4分子结构C10H10O2详情供应商
2495-35-4丙烯酸苄酯Benzyl acrylate;
Acrylicacid, benzyl ester (6CI,7CI,8CI);
Benzyl 2-propenoate;
Benzyl acrylate;
NSC20964;
SR 432;
Sartomer SR 432;
V 160;
Viscoat 160
CAS:2495-35-4分子结构C10H10O2详情供应商
2628-16-24-乙酰氧基苯乙烯;
对乙酰氧基苯乙烯
4-Ethenylphenol acetate;
4-Vinylphenyl acetate;
4-Acetoxystyrene
CAS:2628-16-2分子结构C10H10O2详情供应商
3160-35-84-羟基亚苄基丙酮;
对羟基亚苄基丙酮
4-Hydroxybenzylideneacetone;
4-(4-Hydroxyphenyl)but-3-en-2-one
CAS:3160-35-8分子结构C10H10O2详情供应商
3470-50-66-羟基-3,4-二氢-2H-1-萘酮;
6-羟基-1-四氢萘酮
6-Hydroxy-1-tetralone;
6-Hydroxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
CAS:3470-50-6分子结构C10H10O2详情供应商
5111-70-65-甲氧基-1-茚酮;
5-甲氧基茚酮
5-Methoxy-1-indanone;
5-Methoxyindan-1-one
CAS:5111-70-6分子结构C10H10O2详情供应商
5669-19-22-苄基丙烯酸2-Benzylacrylic acid;
2-Benzyl acrylic acid;
(Phenylmethyl)-2-propenoic acid
CAS:5669-19-2分子结构C10H10O2详情供应商
6120-95-21-苯基-1-环丙羧酸;
1-苯基环丙基甲酸
1-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid;
1-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylicacid;
1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid;
NSC 154619
CAS:6120-95-2分子结构C10H10O2详情供应商
13623-25-16-甲氧基-1-茚酮6-Methoxy-1-indanone;
6-Methoxy-1H-indanone
CAS:13623-25-1分子结构C10H10O2详情供应商
22009-38-77-羟基-3,4-二氢-2H-1-萘酮;
7-羟基-1-四氢萘酮
7-Hydroxy-1-tetralone;
7-Hydroxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
CAS:22009-38-7分子结构C10H10O2详情供应商
28315-93-75-羟基-1-四氢萘酮5-Hydroxy-1-tetralone;
1,2,3,4-Tetrahydro-5-hydroxynaphthalen-1-one
CAS:28315-93-7分子结构C10H10O2详情供应商
热门搜关键词:C19H10Cl2N2O3 C2H3F3O3S C12H10HgS (C2H4O)nC14H29NO2 C7HCl5O2 C20H14Te2 C15H26N2O2S C12H18ClNO5 C37H34ClN2NaO6S2 C39H38ClN2NaO6S2 C11H14ClO5P C17H12N2S4 Stachyose hydrate Ni2O4Si C21H23N3O3 C12H10SSn C26H21N3O3 C10H18IN3S C11H9BrN2O7S C19H16Cl4O4 C142H234N44O48S2 C18H20N2O5S C24H27B3O3 C7H10IN C2Dy C15H11N5O3 C6H2Cl4N2 B4H16Hf C25H29N7O7 C26H30O9 C5H4Cl2F4O2 C7H16N2O3 C20H22F3NO5 酚肟 C6H14N2OS C17H32O3S C16H19Cl2N3 C14H14ClNO2 C14H12Br2N2 C6H3BF4