CAS号查询化工产品

热门搜索化学品最多只显示前20条,请点击“搜索化学品”查看所有结果


CAS登录号 中文名 英文名 分子结构式 分子式 详情 供应商
102524-44-7白细胞介素2;
人重组白细胞介素2;
T细胞生长因子;
T细胞成熟/刺激因子;
杀伤辅助因子;
T细胞替代因子
interleukin 2;
IL-2;
Aldesleukin;
Teceleukin;
Bioleukin;
Proleukin
详情供应商
115178-97-720-三氟白细胞三烯B46,8,10,14-Eicosatetraenoicacid, 20,20,20-trifluoro-5,12-dihydroxy-, (5S,6Z,8E,10E,12R,14Z)-;
6,8,10,14-Eicosatetraenoicacid, 20,20,20-trifluoro-5,12-dihydroxy-, [S-[R*,S*-(E,Z,E,Z)]]-;
20,20,20-Trifluoro-LTB4;
20-Trifluoromethyl leukotriene B4
CAS:115178-97-7分子结构C20H29F3O4详情供应商
284690-33-1白细胞干扰素;
白细胞干扰素
HUMAN LEUKOCYTE IFN;
INTERFERON;
IFN;
HUMAN LEUKOCYTE IFN;
HUMAN LEUKOCYTE INTERFERON;
α-IFN-Le;
Interferon β from rat;
Interferon-γ porcine;
Interferon-γ human
详情供应商
热门搜关键词:P  Cefotetan Diisocyanate 二氧化硅 C10H16O6 917-23-7 2-乙基己基 62183-79-3 Polyurethane CU 磷脂 C21H30O 硫酸奎宁 886364-45-0 马来酸桂哌齐特 异氰酸酯 Glass KOH 苯并噻吩基 Sb C21H36O4 催化剂 Bifonazole 二甲基酰胺 10213793 四环素盐 硅油 C20 N2 O4 H16 Polyamide 联苯菊酯 129938-20-1 C5H10Br2 光稳定剂 polyester 87-90-1  甲氧基乙醇 EVA 磷酸钙